Cookies helpen ons bij het leveren van onze diensten. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. - Lees meer - Sluit dit bericht

Algemene voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling bij Kozijnmaatwerk.nl geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Kozijnmaatwerk.nl akkoord gaat. Kozijnmaatwerk.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 1: Definities
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
- Kozijnmaatwerk.nl: de onderneming met de handelsnaam ‘Kozijnmaatwerk.nl’
- De website: de website www.kozijnmaatwerk.nl en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitsluiting van de op de website aanwezige links naar andere websites
- Product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Kozijnmaatwerk.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen
- Klant: de persoon of het bedrijf dat door een bestelling te plaatsen een overeenkomst aangaat met Kozijnmaatwerk.nl voor een of meerdere producten als bedoeld in boek 7 BW (consument)
- Bepalingen: de onderliggende voorwaarden gelden voor alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen Kozijnmaatwerk.nl en de klant. Alle andere voorwaarden worden voor zover niet in strijd met de wet volledig uitgesloten

Artikel 2: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Kozijnmaatwerk.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 3: Prijzen en aanbiedingen
3.1 Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende producten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle getoonde producten geleverd zonder toebehoren waarvoor een meerprijs betaald moet worden.
3.2 Alle prijzen worden weergegeven in euro's en inclusief 21% btw, tenzij anders aangegeven. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang ze op de website zichtbaar zijn en zolang de producten leverbaar zijn. Kozijnmaatwerk.nl behoudt zich het recht voor prijzen, aanbiedingen of voorwaarden na order te wijzigen voor zover dit op grond van wettelijke bepalingen noodzakelijk is. De prijzen zijn exclusief verzendkosten (deze worden berekend op basis van postcode indeling)
3.3 Alle afbeeldingen en illustraties zijn zorgvuldig gekozen en weergegeven. Afbeeldingen en illustraties kunnen afwijken van geleverde producten. Kozijnmaatwerk.nl wijst nadrukkelijk de verantwoordelijkheid af voor de directe of indirecte gevolgschade van afwijkingen of fouten in bovengemelde afbeeldingen en illustraties.

Artikel 4: Overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, de bestelling heeft betaald en Kozijnmaatwerk.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
4.2 Indien op verzoek van de klant door Kozijnmaatwerk.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, het totaalbedrag heeft overgemaakt en Kozijnmaatwerk.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
4.3 Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Kozijnmaatwerk.nl akkoord gaat. Kozijnmaatwerk.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.
4.4 De maatwerk producten op deze website worden precies op maat volgens bestelling vervaardigd en geleverd en zijn specifiek gemaakt naar de wens van de klant. Annuleren is alleen mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging/factuur in uw mailbox.
4.5 Het wijzigen van breedte-en/of hoogte maten, kleuren en andere producteigenschappen is alleen mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging/factuur in uw mailbox.

Artikel 5: Levertijden
5.1 De leveringsdatum op de site, in offertes of anderszins dient te worden beschouwd als indicatief. Indien een product of de componenten hiervoor op voorraad zijn streeft Kozijnmaaterk.nl ernaar het product binnen de gestelde termijn te verzenden. Indien Kozijnmaatwerk.nl het product niet binnen de gestelde termijn kan verzenden zal Kozijnmaatwerk.nl de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
5.2 Kozijnmaatwerk.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Kozijnmaatwerk.nl is niet aansprakelijk voor een overschrijding van een levertermijn.
5.3 Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Kozijnmaatwerk.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
5.4. Kozijnmaatwerk.nl levert enkel in Nederland. Tegen meerprijs kan ook in andere landen worden geleverd. Alle zendingen worden volledig verzekerd gedurende het transport. Indien de goederen u niet in onberispelijke staat bereiken, meld dit dan op het aftekenrapport van de vervoerder.
5.5 Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Kozijnmaatwerk.nl geen enkele verantwoording.
5.6 Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. Hiervoor worden opnieuw de bezorgkosten in rekening gebracht.
5.7 Kozijnmaatwerk.nl betracht de grootste zorg om leveringen compleet en tijdig te laten verlopen. Mocht dit bij een levering onverhoopt niet het geval zijn dan betrachten wij de grootste mogelijke nazorg om de (rest)-levering z.s.m. te voldoen.

Artikel 6: Retourzendingen
6.1 Bij verkoop aan bedrijven (B2B).
De wet koop op afstand en de bedenktijd van 14 dagen zijn niet van toepassing bij verkoop tussen bedrijven (business to business). Zowel onze standaard als maatwerk producten kunnen niet geretourneerd worden. De verkoop is hiermee na een succesvolle aanbetaling definitief.
6.2 Bij verkoop aan consumenten (B2C)
- Maatwerk producten: maatwerk producten die u via onze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na een succesvolle aanbetaling definitief.
- Standaard producten: voor het kopen van de standaard artikelen via onze webwinkel bent u als consument vanwege overheidswege ‘beschermd’ middels het herroepingsrecht. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van uw adres naar Kozijnmaatwerk.nl zijn voor eigen rekening. Deze kosten variëren per product en kunt u bij ons opvragen. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd dienen te worden. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Mocht het product beschadigd zijn dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
6.3 Op basis van art.7:46d lid 4 sub a.1 BW neemt Kozijnmaatwerk.nl geen maatwerk producten retour. Een uitzondering kan zich enkel en alleen voordoen indien een product gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar aan een nalatigheid c.q. fout van Kozijnmaatwerk.nl te wijten is. In een dergelijk geval zal Kozijnmaatwerk.nl zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw product te leveren.

Artikel 7: Garantie
7.1. Op de door Kozijnmaatwerk.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor de duur van 10 jaren op de coating en de constructie en 2 jaar op het hang- en sluitwerk. De garantietermijn begint op de leverdatum van het product, die op de aankoopnota is vermeld. De garantie wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van garantie.
7.2. 
Bij een gegronde klacht binnen de garantietermijn vind er overleg plaats om tot een goede oplossing te komen. Er kan sprake zijn van vervanging van een onderdeel; dit ter beoordeling door Kozijnmaatwerk.nl. De garantie omvat fabrieks- en/of materiaalfouten. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van beschadiging door opzet of door nalatigheid, ondeskundig gebruik of nalatig onderhoud, normale slijtage, oneigenlijk gebruik, beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de montagehandleiding, schade die aangebracht is door natuur, mens of dier vallen niet onder de garantie (zoals bv bliksemschade)
7.3 Garantie geldt op het product en haar onderdelen, niet op eventuele (de-)montagekosten of gevolgschade. 

Artikel 8: Reclames
8.1 De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
8.2 Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.
8.3 In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
8.4 Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.
8.5 Wanneer blijkt dat de reclamatie betrekking heeft op een gebrek in of aan het product valt dit onder de garantie.
Is het inmeten en/of de montage door u zelf verricht en mocht het probleem hierdoor veroorzaakt worden, dan zijn er kosten verbonden aan het bezoek van onze servicemonteur.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Indien het door Kozijnmaatwerk.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
9.2 Nimmer is Kozijnmaatwerk.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
9.3 Evenmin is Kozijnmaatwerk.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.

Artikel 10: Overmacht
10.1 Kozijnmaatwerk.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Kozijnmaatwerk.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Kozijnmaatwerk.nl geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Kozijnmaatwerk.nl daaronder begrepen.
10.2 Kozijnmaatwerk.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Kozijnmaatwerk.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.
10.3 Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

Artikel 11: Betaling
11.1 Betaling geschiedt in euro's en kan worden gedaan middels het iDEAL betaalsysteem of per vooruitbetaling. Wanneer een klant een order volledig heeft samengesteld en opteert voor betaling met iDEAL, komt de klant op een beveiligde server. Deze server is herkenbaar aan het adres wat begint met "https://" in plaats van "http://". Na afronding van de bestelling is een aanbetaling vereist van 10% waarna de klant een bevestiging per email ontvangt en een overeenkomst tot stand is gekomen. Omdat het maatwerk producten betreft vragen wij vooraf 10% over te maken en de overige 90% bij levering. De aanbetaling (10%) kunt u voldoen via iDEAL of via overschrijving. Voor het restbedrag (90%) heeft u twee betalingsmogelijkheden: u betaalt uiterlijk 2 dagen voor levering via bankoverschrijving, of u betaalt bij levering per pin aan de chauffeur. Zorg dat uw betaallimiet toereikend is.

Artikel 12: Geschillen
12.1 Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Kozijnmaatwerk.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Kozijnmaatwerk.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
12.2 Op elke overeenkomst tussen Kozijnmaatwerk.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Kozijnmaatwerk.nl en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kozijnmaatwerk.nl niet toegestaan.

Disclaimer
Alle informatie op de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Kozijnmaatwerk.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of informatie welke hierop worden getoond, of eventuele (klaarblijkelijke) onjuistheid van informatie, dan wel onmogelijkheid (delen van) de website te kunnen raadplegen.